Agurko mados dou

Praëjusá ðeðtadiená vyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos paroda. Renginys pritraukë daug þiûrovø, norinèiø pamatyti, kà dizaineriai paruoðë artimiausiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume net iðgirsti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou gyveno grieþèiausiu komponentu, o visa vyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie buvo pagaminti naudojant visiðkai ðiltus ir subtilius audinius su aukðtos spalvos spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, kurie buvo pagaminti ið nërimo. Su jais malonumà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Lengviems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir originaliomis gëlëmis.Po pasirodymo baigësi graþios vestuviø kûrinio aukcionas, specialiai skirtas ðiai ceremonijai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, aukcione buvo parduodami kai kurie ávairiausiø kolekcijø drabuþiai. Ið ðio pardavimo gautos pajamos bus pervestos á Jûsø vaikø namus. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius gerus ir teigiamus veiksmus. Jos savininkai jau daug kartø iðsiuntë savo produktus pardavimui, o kai aukciono objektas buvo netgi tikrasis apsilankymas gamyklose.Bendrovës atstovas spaudai mums pasakë, kad naujausias kolekcijas ámonës pasieks dabar geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø atviri kiti nei stacionarûs prekybos centrai.Ðeimos drabuþiø kompanija yra tarp kai kuriø þymiausiø ðalies drabuþiø gamintojø. Pasaulyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugelis didþiausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Dabar ir dabar ðis prekës þenklas raðo kolekcijas vieningai su pirmaisiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios sëkmingos, kad prieð atidarant parduotuvæ, jau rytà pasirengæ þmonës gali tilpti ilgose eilëse. Ðios kolekcijos iðnyksta tà paèià dienà.Dabartinës kompanijos medþiagos jau daugelá metø yra visiðkai pripaþintos tarp vartotojø, taip pat ir pasaulyje, kada ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepaminëja daugybës jo gautø apdovanojimø ir kad jie naudojasi geriausia kokybe.

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise Veiksmingas būdas atsikratyti raukšlių ir suteikti odai geriausią priežiūrą

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartinë aprangos vaistinë