Atitikties deklaracija aliejaus dathai sniego kamuolys

EB atitikties deklaracija yra raðytinis gamintojo (arba ágalioto atstovo pareiðkimas, kad jo gaminys yra identiðkas Europos Sàjungos rekomendacijoms. Ði deklaracija turi veikti paèiu ar daugiau produktø, kurie yra aiðkiai identifikuojami pagal pavadinimà arba prekës kodà, arba turi savo nedviprasmiðkà nuorodà. Gamintojas turi atlikti gaminio analizæ ir atlikti pakeitimus, reikalingus direktyvø reikalavimams taikyti.

Prieð iðduodant atitikties deklaracijà, gaminiams turi bûti taikomos atitikties ávertinimo procedûros, o prireikus (kadangi tai atsiranda dël atskirø nuostatø, medþiagoms taip pat reikia gauti atitinkamus sertifikatus. Atitikties vertinimo procedûra pasiekiama vykdant konkreèias veiksmø sekas. Yra keletas tikrai þinomø moduliø ir paprastai vadinami didþiosiomis raidëmis. Ðios sekos pasirinkimas priklauso nuo gamintojo, kuris, tikëtina, já pritaikys pagal savo pasirinkimà, kurá jis pasirinko ir uþims tam tikrà produktà. Techniðkai nesudëtingø produktø atveju seka gali bûti tik modulis (pvz., A modulis, o paþangesnëms medþiagoms tai yra sudëtingos procedûros (pvz., Elektros skaitikliø atveju gamintojas gali pasirinkti modulius B + D, B + F arba H1 . Tada uþduoèiø kûrimas ir rezultatai dokumentuojami. Gamintojas raðo ant gaminiø, kuriuose yra atitikties deklaracija „CE“ þenklas. Didelë pastaba, susijusi su gamintojo atitikties deklaracija, yra paskutinis, kad numatoma, kad gaminys, kuriam buvo pateikti dokumentai, atitinka visus pagrindinius pageidavimus ir atitinka galiojanèius teisës aktus.EB suderinamumo susitarime turëtø bûti pateikta papildoma informacija pagal toliau pateiktà ðablonà (pagal 2004 m. Rugpjûèio 11 d. Infrastruktûros ministro reglamentà statybos produktø atitikties deklaravimo ir jø þenklinimo konstrukcijos þenklu sistema:1. Unikalus produkto identifikatorius - numeris XXXX2. Bendrovë ir gamintojo adresas, taip pat, jei norima, tuo paèiu metu jos ágaliotas Europos atstovas3. Ði atitikties deklaracija yra iðduota tik gamintojo (arba montuotojo atsakomybe.4. Kokia yra deklaracijos problema - produkto identifikatorius, kuris, jei reikia, uþtikrins jo turinio atkûrimà - pridëkite paveikslëlá5. Pirmiau apraðyta ðio pareiðkimo tema yra sinonimas su atitinkamais Bendrijos teisës aktais (sàraðas.6. Nuorodos á specifikacijà arba nuotraukà pagal suderintus standartus, kuriems skirta deklaracija7. Jei reikia, praneðama apie ásikiðusá ir iðduotà paþymëjimà8. Kita papildoma informacija, pavyzdþiui: vardu, kuriam buvo pasiraðytas pavadinimas, iðdavimo data ir vieta, pareigos, pavadinimas ir paraðas.Iðdavus atitikties deklaracijà gaminys gali gauti CE þenklà. Ðio þenklo buvimas ant produkto pakuotës pasakoja apie tai, kad jis atitinka ES direktyvø lûkesèius. Jie sprendþia klausimus, susijusius su sveikatos ir erdvës pagalba, naudojimo saugumu ir nurodo pavojus, kuriuos gamintojas turëtø paðalinti. Jei gaminiui taikomas atitikties vertinimas ir ji neturi atitikties deklaracijos, kurios negalima pateikti rinkai arba naudoti Europos Sàjungoje. Deklaracijà pateikia gamintojas arba, jei jis pateikia savo registruotà buveinæ uþ Europos Sàjungos ribø - jo ágaliotas Europos atstovas.