Atsitiktinio avykio vagystes

Lenkijoje psichikos liga vis dar laikoma tabu medþiaga. Mes ne tik gëda ir negalime jø vadovauti. Bylø atveju þmonës, kurie kovoja su psichine liga, yra paðalinami ið grupës, kurioje jie buvo iki paskutinës akimirkos.

Jie daþnai lieka apleisti net ir mûsø ðeimos nariams. Deja, Lenkijoje diagnozuojama daug defektø ir psichikos sutrikimø. Kad kas ketvirtas polis liktø maþesnëse ar aukðtesnëse psichikos ligose.

Daugelis þmoniø bijo duoti savo pirmàjá vizità á psichiatrà. Tuo tarpu pirmasis simptomas susitikti su specialistu yra nerimas dël psichikos sveikatos arba átarimas, kad vyksta kaþkas nerimà keliantis dalykas. Psichiatras yra specialistas gydytojas, kuris ne tik diagnozuoja problemà, patiria pacientà, bet ir pasirenka aktyviausià gydymà, rûpinsis gydymu ir teikia pagalbà þmonëms ið paèios brangiausios paciento aplinkos. Prireikus jis nukels pacientà á specializuotà centrà, kuriame jis bus apsuptas geriausios prieþiûros.

Deja, net keli mënesiai laukia vieðojo centro psichiatro konsultanto. Jei átariate ligos ar psichikos sutrikimo simptomus, turite veikti nedelsiant. Að jau rûpinosi pacientu. Puikus sprendimas mûsø kvalifikuotam psichiatrui ið Krokuvos, kuris priima privatø asmená, kuris pradës iðspræsti visas psichines problemas be nereikalingo ir pavojingo dël to, kad padaugës laukimo.