Avykio thiniatinklio valdytojas

Daugelis pradedantiesiø þiniatinklio valdytojø internete ieðko reakcijos á tyrimà, kaip áterpti radikalø metodà tekstuose, kuriuose jø svetainës yra paieðkos sistemose, pvz., „Google“ arba „Bing“. Kà jis turëtø atkreipti ypatingà dëmesá raðydamas klijus ir komentarus programoms? Jûs turite pasirûpinti árodymais, kad pagrindinë frazë, kurià norite ádëti, turi bûti gauta tokio produkto ar apraðo biure. Svarbus klausimas, iðskyrus pavadinimà, yra svetainës URL. Ádëjæ þodá „big“ laiku, be adreso, jûs ið karto gausite daug problemø paieðkos sistemos uþsakyme ir geresnæ „Google“ interneto robotø nuomonæ.

Kas yra ðalia svarbiø ir gerai þinomø autoriø, gerø svetainiø nustatymo? Jûs turëtumëte gauti tinkamà pagalbà visose þymëse, kitaip - antraðtëse. Naudodami HTML redaktoriø, juos vadiname ðiais simboliais: h1, h2, h3. Taèiau, kai naudojame paprastà teksto redaktoriø, tai yra tipiniai antraðtës, sudaranèios tekstà ar straipsná. Taigi, kad visuose jûsø SEO tekstuose bûtø bent trys antraðtës, á kurias taip pat turëtø bûti átraukta pagrindinë frazë. Tada yra daug praktiðka optimizuoti savo daiktus svetainëje. Taèiau ásitikinkite, kad kai kuriose antraðtëse nëra tokiø fraziø. Prieðingai, jis bus labai átartinas „Google“ robotams.Verta pasirinkti paskutinájá, á kurá átraukti keletà raktiniø þodþiø uþdarame straipsnyje. Bûtø geriausia, jei jie bûtø pateikti pradþioje, baimës ir viename teksto gale. Tiksliai skaièiais ir nauja dalimi, pageidautina skaièiais ir paskutinis sakinys.Þiniatinklio puslapiø padëties nustatymas bus taikomas greièiau, jei naudosite tokius teksto redagavimo árankius kaip pakreipimo, paryðkinimo ir pabraukimo raktø frazes. „Google“ juos pasirinks paskutiná kartà. Ne apie paskutiná ir per daug pernelyg daug, nes jis gali bûti panaðus á áraðo áskaitomumà. Garbës turëtø bûti daþnai naudojamos tam, kad atskleistø svarbø fragmentà.Prisimindami pastaruosius keletà dalykø, jûsø svetainë greitai pereis á „Google“ paieðkos modelius ir pritrauks daugiau skaitytojø.