Danto praktika victor krawczynski

Stomatologija valstybës gydymo aplinkoje, ligoniø kasa, yra visiðkai sveikatos prieþiûros ástaiga, kuriai netaikoma mokesèiø teisë. Taèiau, jei stomatologas atlieka privaèià praktikà, jis privalo per daug sumokëti savo paslaugas finansinei ástaigai ir sumokëti mokesèius, padedanèius tos ástaigos nustatytà sumà.

Pareiga suskaièiuoti su mokesèiø inspekcijaPlane nebûtø, jei gydytojai, vykdantys nepriklausomà medicinos praktikà, nebûtø atsakingi uþ pavadinimà, todël, kai jis sukuria pareigà gaminti batø kûrëjà ar kompiuteriø technikà. Verslininkystëje dantø praktika yra paskutinis ið tos paèios paslaugø ámonës ir turëtø bûti mokamas mokesèiø inspekcijai. Þinoma, gydytojai vertina kaþkà kitokià vertæ nei dailininko árodymas. Taèiau svarbu, kad pacientai prisimintø, kad jie turi toká ásipareigojimà. Taèiau pastarøjø mënesiø ataskaitos rodo, kad gydytojai neatsiþvelgia á tai, kaip jis eina su mokesèiø institucijomis, todël verta kreiptis á stomatologà, kad jis papraðytø gavimo. Taip pat sakykime, kad bilietas yra pagrindas priimti skundà dël paslaugø, taigi vienas ið kitø paslaugø teikëjø sëkmës.

Kas saugus odontologui?Dantø gydytojas, turintis fiskaliná kasà, turës ðiek tiek maþiau darbo, nei, pavyzdþiui, maisto prekiø parduotuvë. Ji spausdins gana trumpas áplaukas su kai kuriais arba dviem elementais, o kai kurie parduotuvës atveju, bet ne kelis ðimtus kartø, nenaudosiu vieno kasos aparato per kelis ðimtus kartø per dienà. Todël stomatologas turëtø investuoti á nedidelá kieká, maksimaliai supaprastintà ir daug paprastà naudoti. Deja, jis nori pasirinkti toká prietaisà, taèiau parduotuvëse siûlomi ávairûs vestuviø modeliai. Profesionalûs pardavëjai daþniausiai pataria pasirinkti novitus nano e.

Mes daþnai pamirðta, kad privati dantø kabinetas yra parduotuvë, kaip ir kiekviena nauja, ir kad stomatologas taip pat turi pareigà padengti mokesèiø inspekcijà. Todël mes daþniausiai tinka neþiûrëti á paskutiná paþeidimo stiliø. Deja, tai tas pats puikus, ir mes neturëtume to sukurti. Privaèios medicinos praktika yra tokia pati kaip bet kuri kita, tik vartoti þmones, taip pat ir susitarimà su stomatologu, taikomos tos paèios mokesèiø taisyklës kaip ir bet kuris naujas paprastas prekybininkas, remontuojantis skalbimo maðinas ar televizorius.