Depresija paauglio forume

Saviþudybæ galima laikyti paskutiniu depresijos etapu. Visiðkai jaunuolio vaidmuo yra ne todël, kad tuo metu, kai netgi susibûrë klausimai, kaip ir dël kaþkokios prieþasties pasilikti mûsø gyvenime. Paprastai daþniausia saviþudybiø minèiø prieþastis sveèio galvoje yra negydoma depresija, o mintys apie saviþudybæ yra ekstremalios depresijos stadija. Dël vestuviø jie nëra staiga. Jie suintensyvëja su laikotarpiu, pradedant nuo blogos nuotaikos, miego problemø, maþo savigarbos ir paprastai supranta atsistatydinimà ir galimybiø trûkumà. Kaip matote, visi saviþudybiø bandymai yra iðvengiami, taèiau tik ir tik tada, kai aptinkama ir kruopðèiai gydoma didëjanti depresija, o nukentëjusysis yra apsuptas tinkamos prieþiûros. Deja, galima átikinti pacientà nutraukti prisiminimà apie pastatà su savimi. Ásitikindami, kad maistas yra graþus, ir ðis poþiûris yra blogas, jie neturi ketinimø, nes depresijà kenèiantis asmuo taip pat gali ávertinti save paþástamà ateitá tik ið blogos, depresinës pusës. Kaip matote, visos depresijos mintys, kylanèios paciento galvoje, turi bûti gydomos farmakologiðkai, o ekstremaliais atvejais, arba bandant ásilauþti á savo egzistavimà, tikriausiai bûtina hospitalizuoti priþiûrint kvalifikuotam personalui.

Kai kurie depresija sergantieji su saviþudiðkomis tendencijomis gali patikimai informuoti savo gydytojà, kad jø sveikata gráþo prie principo. Kai kuriais atvejais galima aptikti melà, ypaè kai á já atvyko labai greitas pacientas, taèiau daþnai pasitaiko, kad sukèiavimas nepripaþástamas, todël ligoniai, netekæ tinkamø iðtekliø ir prieþiûros, nusprendþia paimti savo namus. Tam tikrais atvejais, laimei, gana retai, galite iðgirsti tam tikrø grupiø, kurios apima moterø sujungimà su saviþudybëmis, formavimàsi, kartu iðlaikydamos sëkmës, kuri sutrumpina mûsø egzistavimà, sëkmæ ir suteikia tam tikrus susitikimus, kuriø metu pacientai atlieka masiná saviþudybë. Ne visi vartojami pakankamai greitai. Ne þmonës taip pat supranta, kad jie gali bûti silpni. Kai pasirodys pirmosios saviþudybës tendencijos, datos laukimo laikas gydytojui yra per didelis. Taèiau per dienà, bet kuriuo savaitës dienà, pernelyg nuslopinti þmonës gali paskambinti á nemokamà mëlynàjà linijà, kuri suteikia dëmesio ir atleidþia asmenines kanèias, nors galima laukti, kol apsilankys gydytojas.Ðiandien Lenkijoje kasmet uþsikreèia apie kelis tûkstanèius þmoniø. Deja, viena ið jø nurodo, susisiekite su specialistu!