Dideles deimos korteles it sistema

„Enova 365“ sistema yra ERP klasës programinë áranga, kuri buvo suteikta ámonës veiklos efektyvumo didinimui. Remiantis gamintojo duomenimis, „enova 365“ sistemà virðija daugiau kaip aðtuoni tûkstanèiai Lenkijos ámoniø!

Snail Farm

„Enova“ priklauso nuo daugelio ðiuolaikiniø ámoniø poreikiø.Daugiafunkcinis funkcionalumas leidþia tiksliai surinkti reikiamà funkcionalumà. Moduliacija leidþia valdyti ir sumaþinti sistemos galimybes, todël galite patirti linijos versijà á paþangias funkcijas.Sistema leidþia visiðkai judëti.Jis veikia su „Windows 7“ ir naujesnës versijos tinklu ir toliau aptarnauja planðetiniame kompiuteryje.Kitos galimos parinktys - tai iðmaniajame telefone esanèios priemonës arba narðyklë.Sistema leidþia atlikti visas kontrolës ir iðdavimo uþduotis.Operatoriai skiriami ið paraiðkos vyriausybës. Uþduoties ágyvendinimo etapà galima patikrinti bet kuriuo metu. Tai uþkerta kelià prastovoms ðioje srityje ir nustato trûkstamus dokumentus.

Enova sistema iðstumiama trimis variantais.1. Standartinë licencijø ásigijimas - jis sustabdomas su kliento funkcija ir galimybë já atnaujinti. Idealus pasirinkimas ámonei, turinèiai papildomà mokestá arba nuomà.2. Programinës árangos nuoma - vertë yra ásisavinama statant abonentinius mokesèius uþ pasirinktø sistemos komponentø naudojimà. Puiki medicina vidutinëms ir vidutinëms ámonëms.3. Metodo ir infrastruktûros nuoma - visa paslauga teikiama tiekëjo. Elementai iðnuomojami kartu su serveriu, atnaujinimai ir atsarginës kopijos. Ðis metodas yra paruoðtas naudoti nedelsiant! & Nbsp; Puikus sprendimas ðaðams, kurie nenori investuoti á IT árenginius.

Enova sistemà gamina Soneta sp. O.o.Ámonë buvo suplanuota 2002 m. Ir dëka ekspertø þiniø ir kompetentingos paslaugos, ji pasiekë sëkmæ rinkoje.„Soneta“ misija yra teikti programinæ árangà, kuri ágalina partnerius ir klientus naudoti didþiausià energijos kieká naudojant informacines technologijas, reikalingas verslo sëkmei pasiekti.Bendrovë yra socialiai susijusi ir palaiko tokias organizacijas kaip „Wiosna“ arba „Mimo wszystko Anna Dymnej“.