Dulketos oro patirties

Ðiuolaikiniai ATEX árenginiaiOro (daugiausia medienos, milteliø daþø arba paèios smulkios anglies dulkës gali bûti labai didelës, daugiausia dël didelio sprogimo pavojaus. Remiantis tyrimais, daþniausiai sprogimo prieþastys yra tik greitas maþø þiedadulkiø grûdø stebëjimas. Þiedadulkiø uþsidegimo ðaltinis gali bûti ne tik atvira ugnis, bet ir nedidelis elektrinis kibirkðtis, mechaninis kibirkðtis arba elektrostatinës srovës. Norëdami apsaugoti nuo sprogimo, naudokite ðiuolaikinius ATEX árenginius. Laimei, mûsø rinkoje yra daug profesionaliø kompanijø, kurios atlieka aukðtos kokybës árenginius uþ labai aukðtà kainà, todël neturëtø kelti dideliø problemø ieðkant tinkamø specialistø.

Saugios vëdinimo ir dulkiø ðalinimo sistemosKad dulkiø iðtraukimo ir vëdinimo sistemos bûtø geriausios, bûtina naudoti specialø siurbimà, vietiná iðmetimà (gerokai savarankiðkø ginklø odoje ir gaubtus, esanèius kuo arèiau tarðos iðleidimo vietø. Taip pat reikia nepamirðti, kad visi dulkiø klasteriai visada bûtø kruopðèiai paðalinti, taip uþkertant kelià dulkiø nusodinimui ir atsiskaitymui. Svarbi funkcija - sistemingas dulkiø konteineriø iðtuðtinimas. Formuose, kai dulkës siejamos prie salës þemës, verta naudoti specialius pramoninius dulkiø siurblius. Profesionalûs ATEX árenginiai vis dar turi bûti tinkamai áþeminti ir, svarbiausia, jie negali kaupti elektrostatiniø krûviø, per kuriuos gali atsirasti kibirkðtis. Ekstrakcijos kanalai turi bûti bûtinai 2–3 mm sienø storio.

https://mlash.eu/lt/

Profesionalûs ventiliatoriai ir filtraiÐiandienos vëdinimo ir dulkiø ðalinimo árenginiuose, kuriems gresia pavojus, verta naudoti geriausius sprogmenis apsauganèius ventiliatorius ir filtrus su naujausiomis ATEX direktyvomis. Sprogimui atsparûs filtrai turi turëti specialias sprogimo plokðtes. Priklausomai nuo poreikiø, jie gali bûti naudojami vienà ar kelis kartus. Atliekant dulkiø sprogimà ATEX konstrukcijoje, membrana sparèiai sprogo, iðleidþiant visas sprogias dujas tiesiai á atmosferà, todël filtrai nebus paþeisti. Potencialiai sprogstamieji árenginiai taip pat turëtø bûti aprûpinti profesionalia kibirkðèiø gesinimo sistema ðiandienos gaisro gesinimo sistemose paèiame árenginyje. Be to, visi filtrui siunèiami vëdinimo kanalai turi bûti su atbuliniais atvartais, kurie puikiai uþkerta kelià liepsnai pakartotinai viduje árenginiø viduje, sëkmingai sprogus filtruose.

Sprogimo slopinimasÐiuolaikinës sprogimo slopinimo sistemos ðiuo metu yra efektyviausi ir plaèiausiai naudojami ávairiø prietaisø apsaugos nuo sprogimo padariniai. Sprogimo slopinimo sistemas daþniausiai sudaro profesionalus HRD cilindras, infraraudonøjø spinduliø ir slëgio jutikliai ir profesionalus valdymo centras. Pagrindinis sistemos uþdavinys, þinoma, yra tiesioginis sprogimo jos pagrindiniame etape pripaþinimas. Tada ðvirkðèiamas specialus slopinimo agentas, kurio poveikis yra apriboti pavojingà sprogimà. Ðiuolaikiniams ATEX árenginiams bûdingas labai greitas reakcijos laikas. Nuo sprogimo pavojaus aptikimo jis gali visiðkai praeiti tik tûkstantá sekundës.