Dulkio dalinimas kas tai yra

Lengvatiniø pramoniniø dulkiø kolektoriø pirkti, turëtumëte þinoti, kad yra tik ðiek tiek bûdø, pavyzdþiui nusodintuvai. Pirmasis dulkiø surinkëjas vyriausybë ekonomikos yra nuosëdø kamera. Todël yra dulkiø kolektoriai sunkumà. Dulkiø daleles, kurie patenka á tokio nusodintuvas saugykla, sunkio kriauklæ á dulkiø separatoriaus apaèioje, ir su iðgrynintu dujas, kurios yra daugiau gamtos, yra iðleistas laisvà virðutinæ dalá tokiø ðlapio elektrostatinis nusodintuvas. Svarbus bruoþas ðio þanro yra dulkiø kolektoriø karðto dulkiø iðtraukimo ðansas.

Kitas ekonominiø dulkiø surinkëjø tipas yra inerciniai kolektoriai. Jie nurodo, kad tokios priemonës yra prieinamos rëmelyje ir yra labai supaprastintos. Visada turëtumëte galvoti apie tai, kad jø veiksmingumas nëra platus. Ir jie neveikia didesnëse gamybos patalpose.Filtrø kolektoriai yra kitaip. Filtravimo dulkiø surinktuvai veikia taip, kad uþterðtas alkoholis pasiektas tinkamais audiniais. Ðiuo metu terðalai lieka ant audiniø, o iðgrynintos dujos teka. Ðie dulkiø surinkëjai pasiþymi ilgu ilgalaikiu efektyvumu. Taigi, jie susirenka á iðsamesnæ gamybos parduotuvæ.Verta paminëti, kad pramoninis dulkiø iðtraukimas yra naudingas kai kuriose dirbtuvëse, kuriose iðmetami tam tikri oro terðalai. Taèiau verta atkreipti dëmesá á tai, kad tokie ekonominiai dulkiø surinkëjai yra labai geri ir turëtume pritaikyti dulkiø surinktuvà prie parduotuvëje atlikto darbo pobûdþio. Taigi perskaitykite apie tokiø dulkiø surinkëjø gerus parametrus, kad galiausiai galëtume nuspræsti, kiek nuspræsti. Dulkiø kolektoriø tipai visø pirma skiriasi nuo valymo efektyvumo. Taigi ðie dulkiø surinkëjai, kurie yra ðiek tiek brangesni, tikrai bus daug geriau. Tuo paèiu metu yra pramoninë dulkiø surinkimo ámonë. Verta paimti ið patyrusiø ámoniø, kokias geras nuomones jie turi. Ðioje politikoje, kuri garantuoja, mes nepavyksime dël ásigyto pramoninio dulkiø surinkimo.