Dulkio dalinimas medienos pramoneje

Vivese Senso Duo Shampoo

Rinkoje yra daug institucijø, siûlanèiø ávairiø rûðiø dulkiø surinkimo sistemas daugelyje pramonës ðakø. Kai kurie dulkiø ðalinimo metodai yra dekoruoti audiniø filtrais. Ðie filtrai paruoðiami moduliniu bûdu. Tokio tinklo dëka jis gali bûti susietas su daug originaliu tipu. Ðie audiniø filtrai, visø pirma, leidþia oro ir dujø trinèiai.

Dulkiø iðtraukimo sistemos yra valymo sistema, kuri pagal planà paðalina visas sausas dulkes, neturinèias lipniø savybiø, bet nesukelia ore sprogios aplinkos. Ðie moduliniai filtrai gali bûti naudojami, be kita ko, bituminiø masiø gamyklose. Be to, svarbu juos pradëti katilinëse, stiklo, keramikos, metalurgijos, kalkiø ar liejyklø pramonëje. Stoties dulkiø iðtraukimui bus nupirkti moduliniai filtrai su plokðèiais maiðais. Jie veikia sklandþiai net labai svarbiomis sàlygomis ir papildomai riboja labai pavojingø atvirø veiksniø poveiká.Taip pat rinkoje yra ciklono miðriø dulkiø surinkëjø, kurie, kaip manoma, yra labai pigûs gyvenime ir pirkime. Jie taip pat nurodo, kad jie yra labai funkcionalûs dulkiø ðalinimo srityje. Be to, jie turi labai ilgà laikà, kol jie yra beveik be rûpesèiø.Tarp dulkiø surinkimo sistemø taip pat reikia paminëti dozavimo ir uþdarymo átaisus. Be to, galite patenkinti árangos auðinimo dujas. Ðis prietaisas yra sujungtas, kai áleidþiamøjø dujø temperatûra þymiai virðija filtro temperatûrà. Kita vertus, „Economizers“ yra árenginiai, kurie suteikia galimybæ atgauti ðiluminæ energijà.Dulkiø iðtraukimo sistemose taip pat yra mechaniniai dulkiø surinkëjai. Tai yra árenginiai, naudojami darbo vietoje ir ekonomiðkai dulkiø iðtraukimui.Priimant sprendimà ádiegti tinkamà dulkiø ðalinimo bûdà parduotuvëje, esanèioje netoli parduotuvës, reikia atminti daugelá veiksniø. Visø pirma, reikia atsiþvelgti á vykdomos veiklos rûðá (paslaugas / gamybà, apdorojamo produkto kieká ir darbo maðinø skaièiø. Be to, reikia atsiþvelgti á dulkiø kieká. Tinkama dulkiø surinkimo sistema turi atitikti tinkamiausias produkto formas, taip pat turi bûti labai grieþta ir tinkama. Priemonës ir komponentø kiekiai mokykloje negali bûti lengvai uþsiliepsnojantys ir negali bûti pagaminti ið medþiagø, kurias jie gali lengvai uþsidegti.