Enova arba simfonija

„Enova“ programinæ árangà sukûrë profesionalø grupë. Geriausi dizaineriai, programuotojai ir testuotojai daugelá metø dirbo be pertraukos, kad straipsnis bûtø tobulas. Jø tobulumas taip pat yra ilgas metø glaudus sutikimas su klientais, kurie gali palaikyti visà parà teikiamà pagalbà septynias dienas per savaitæ. Visi vyrai yra gydomi individualiai. Kelias ir glaudus bendradarbiavimas leido kurti programinæ árangà taip, kad jis bûtø gyvesnis ir ramesnis bei praktiðkesnis, kad IT rinkoje nebûtø lengva.

„Enova Kadry tudzieý Pùace“ programa yra programinë áranga, kuri veiksmingai palaiko naudingø iðtekliø valdymà visose ámonëse. Jis susiduria su biurais, kuriuose dirba keli, net keli tûkstanèiai darbuotojø. Ðioje programoje apraðoma sudëtinga organizacinë organizacinë struktûra su populiariais ágûdþiais ir efektyvumu. Programinë áranga atitinka visus Lenkijos teisës reikalavimus. Abu, jei bûtina áraðyti HR duomenis, apskaièiuoti socialinio draudimo ámokas, mokesèius, darbo uþmokestá ar ligos iðmokas. Programinë áranga yra apibrëþta daugeliui gavëjø. Jas gali naudoti, inter alia, valdybos nariai, apskaitos biurai, ámonës, teikianèios paslaugas darbo vietø skaièiavimo srityje arba personalo áraðai, ir personalo skyriaus darbuotojai bei darbo uþmokestis.

Verta pasikliauti ilgametæ patirtá turinèia kompanija. Pasirinkite programinæ árangà „Enova Personnel“ ir „Payroll“ uþ vystymàsi ir didesná ámonës valdymà. Programa suteikia pranaðumà tobulinant þmogiðkøjø iðtekliø valdymo procesus, sistemos efektyvumà, sumaþinant klaidø rizikà, procesø automatizavimà, greità ir intuityvø prieigà prie visø darbuotojø duomenø. Programinë áranga taupo HR skyriaus darbo valandas ir palaiko ðá filialà dël to, kad jis daþnai dirba. Programa garantuoja visapusiðkà bendradarbiavimà su visomis sumomis ir ástatymø nustatytais reikalavimais visame mûsø pasaulio regione.

Pasirinkite Software Enova vyriausiajam ágaliotiniui ir Payroll ir pamatyti, kad apie. Tarnybos specialistai dirba dvideðimt keturi laikai per parà, septynias dienas per savaitæ savo þinioje. Jie padës jums ádiegti, konfigûruoti ir paleisti programinæ árangà, paruoðti sistemà ámonës gamybos programa su aplinka.