Gastronomijos technologijo kurejas

ATEX direktyva, dar vadinama Naujojo poþiûrio direktyva, yra medþiaga, kurios prioritetinis tikslas yra suderinti Europos Sàjungos valstybiø nariø teisines nuostatas apsaugos sistemose ir árenginiuose, kurie yra apdorojami vietovëse, kurioms gresia metano ar anglies dulkiø sprogimas.

Ðis principas visø pirma apibrëþia pagrindinius saugos reikalavimus, platø produktø asortimentà, taèiau bendradarbiavimo su svarbiais saugos reikalavimais metodus.Ðiame procese pagrindinis vaidmuo tenka Europos normoms, kuriose iðsamiai apraðomi techniniai bendradarbiavimo demonstravimo su saugios iðlygos metodai. Pagal ðià direktyvà medþiaga sutampa su principu, kad jo sutikimas iðlaikomas laikantis konkreèiø saugos reikalavimø.Bendrieji atex reikalavimai, taikomi árenginiams ir apsauginëms sistemoms, ádiegtoms potencialiai sprogiose vietose, pateikiami direktyvos II priedëlyje. Kalbama apie bendruosius reikalavimus, medþiagø parinkimà, planavimà ir formà, galimus uþdegimo ðaltinius, iðorinio poveikio keliamus pavojus, saugos átaisø reikalavimus ir sistemos saugumo uþtikrinimà.Kartu su reikalavimais gamintojas turi uþkirsti kelià sprogios aplinkos susidarymui indais ir apsauginëmis priemonëmis, kad bûtø iðvengta sprogios aplinkos uþsidegimo, slopinti ar apriboti sprogimà.Áranga ir apsaugos metodai turëtø bûti tinkamai suprojektuoti taip, kad geriausiai uþkirstø kelià sprogimui. Jie turëtø bûti pagrásti þiniomis apie technines þinias. Be to, prietaisø puslapiai ir komponentai turi bûti saugiai ir laikantis gamintojo instrukcijø.Visi árenginiai, gynybos sistema ir aparatai turi bûti paþymëti CE þenklu.Medþiagos, naudojamos árenginiams ar apsaugos sistemoms, negali bûti degios. Tarp jø neturi bûti jokiø reakcijø, galinèiø sukelti galimà sprogimà.Indai ir apsaugos sistemos neturi bûti paþeistos ar kitaip suþeistos. Jie turi uþtikrinti, kad dël jø veiklos jie negaus per daug karðèio ir spinduliavimo. Jie taip pat negali atlikti elektros pavojaus, jie negali atlikti pavojingø situacijø.