Getin noble bank 2013 finansine ataskaita

Geleþinkeliai pagal 2015 m. Sausio 1 d. Nutarimà dël PVM sudarë kasos aparatus pagrindiniu elementu, sudaranèiu pagrindà operacijoms atlikti. Nors ne kiekviena moteris, kurianti verslo kampanijà, turi tai padaryti.

Atleidimas nuo ásipareigojimo turëti kasos aparatàKasos aparatai nëra bûtini tiems asmenims, kuriø metiniai pirkimai nevirðija 20 000 PLN, o pareiga turëti kasos aparatus taikoma tik toms ámonëms, kurios parduoda finansinius asmenis ir ûkininkus. Tuo pat metu ámonës, ketinanèios vykdyti kasos aparatus, privalo uþregistruoti kiekvienà sandorá, ávykusá po kasos pirkimo. Bendrovës, kurios metø pabaigoje virðijo parduotà 20 000 PLN sumà, turëtø pradëti registruoti pajamas naudodamiesi kasos aparatu po dviejø mënesiø, pradedant nuo tos dienos, kurià jos virðijo minëtà ribà. Kasos aparatai neturi turëti ámoniø, teikianèiø ðvietimo, finansø, draudimo ir telekomunikacijø paslaugas.Lengvumas pirkti pinigusKasos aparato ásigijimas yra keliø ðimtø zlotø kaina, taèiau verslininkas, kuris perka kasos aparatà, gali susigràþinti iki 90% pirkimo vertës, atskaitytina suma negali virðyti 700 zlotø. Norëdamas pasinaudoti tokiu atskaitymu, kasos aparato ásigijæs verslininkas prieð naudodamas kasos aparatus privalo gràþinti mums raðtiðkà mokesèiø inspekcijà, nurodydamas konkretø kasos naudojimo apraðymà ir atitikties sertifikatà PVM ástatymà. Taèiau kasos aparato ásigijimui suteikta nuolaida yra svarbu prarasti, kai kasoje nëra aptarnavimo. Kartu su ástatymu pardavimus turintys prietaisai turëtø bûti aptarnaujami ne reèiau kaip kartà per 25 mënesius specializuotose tarnybose.Kasos aparato priëmimas yra susijæs su ápareigojimu saugoti iðduotø èekiø kopijas (2 metus ir dienos, savaitës ir mënesio ataskaitas (penkerius metus nuo ataskaitiniø metø, kuriais jos buvo padalytos, pabaigos. Þinoma, kasininkas siekia iðduoti originalius èekius klientams.