Jutiklinio ekrano veikimo principas

„GASTRO POS“ - tai programa, leidþianti greitai ir intuityviai parduoti, sukurta keliais judesiais per jutikliná ekranà. Kokia labai paprasta gastronomijos padalinio sistema turi didelæ svarbiausiø restoranø virëjø svarbà. Jo intuityvus personalas dalyvauja padavëjø knygoje, o tai palengvina naujø darbuotojø mokymà.

Aèiû labai gera, intuityvus ir nereikia brangios ilgalaiká mokymà, ir labai populiarus metodas darbui su lietimui jautriu ekranu, susijusá su didele palete funkcijø, gerokai gerai patikrinti ne tik vidurá, vieno patalpose, statybose ir net maitinimo.

Prolesan PureProlesan Pure - Veiksmingas svorio problemų sprendimas!

Individualus funkcijø pasirinkimasDël daugelio funkcijø ir „GASTRO POS“ moduliø tai yra labai lanksti sistema, kurià mes paliksime rinkoje. Kalbant apie patalpø profilá, tai yra baras, baras ir net restoranas, galite tinkinti ir individualizuoti parinktis, kurios geriausiai atitinka jûsø poreikius.

saugumasPrisijungimas prie mûsø þmoniø á programà ávesdami unikalø kodà, pirðtø atspaudà ar naudojant magnetinæ kortelæ leidþia visiðkai stebëti savo darbo laikà ir pelnà, kurá jis gauna. Kalbant apie vietà, taip pat galite nustatyti variantø vaizdà, kad jis bûtø pritaikytas asmens teisëms, pavyzdþiui, padavëjas mato tik pardavimus, vadybininkas mato pardavimus ir iðraðo sàskaitas faktûras, savininkas turi prieigà prie visø galimybiø. „GASTRO POS“ leidþia sumaþinti namø nuostolius ir padidinti pelnà. Pos gastro programa taip pat palengvina gastronomijos atsiskaitymo paslaugas.

Programos privalumai:

jutiklinio ekrano palaikymas su keliais paspaudimais;ekrano pritaikymas prie asmeniniø poreikiø;sàskaitø faktûrø ir pavedimø kontrolë;skaidriai suprojektuotas iðkaulinëjimo ekranas;vaizdinis kambario pristatymas;padavëjo padalijimas;taupyti darbo laikà;jokiø sunkumø keisti patiekalus;susitarimas su virtuve;uþsakymø ir sàskaitø patikrinimas;lanksti kainø formavimas;nustatytø nuolaidø kontrolë;bendradarbiavimas su vieðbuèiø metodais ir specialiøjø uþduoèiø priedais.