Kasdieniame gyvenime naudokite higroskopines medthiagas

Naujoviðkoje pramonëje naudojama deðimtys tûkstanèiø degiø ir sprogiø medþiagø. Dujø ir skysèiø parametrai atvejø galioje yra puikiai atpaþástami ir dokumentuojami. Todël grësmiø, atsirandanèiø dël jø buvimo darbo metu, nustatymas yra gana paþeidþiamas. Situacija yra daug sudëtingesnë, nes sëkmingai perkeliami, sandëliuojami ar apdorojami laisvi gaminiai. Daugeliui sëkmingø medþiagø, pvz., Miltø, medþio, cukraus, kakavos, aliuminio ar dulkiø konstrukcijos popierius, yra didelë sprogimo rizika.

Pramoniniai centrinio siurbimo árenginiai naudojami dulkëms ið parketo grindø, lygiø pavirðiø ir árangos bei saliø statybai apdoroti. Ðiuolaikinëje antrinio sprogimo grësme darbo vietoje yra higienos ir darbo þmoniø bei organizacijø ir árangos apsauga nuo dulkiø blogos átakos. Kiekviena ámonë, kuri vykdo pramoninius árenginius, privalo ádiegti árenginá pagal galiojanèius direktyvoje nustatytus standartus & nbsp;

Svarbi uþduotis - centrinis siurbimas:- apsaugoti sveikatà ir bûti þmonëmis, dirbanèiais patalpoje, nuo þalingo dulkiø poveikio.- organizacijos ir priemoniø apsauga nuo gedimo dulkiø trikdymo pabaigoje, \ t- apsaugoti moterø, dirbanèiø prieð nekontroliuojamø þiedadulkiø poveiká, árengimà.

Dëmesio - sprogimo pavojusJei dulkiø siurbimo procese dalyvauja degios arba sprogiosios medþiagos, dujos, dulkës, skystieji garai ar hibridiniai miðiniai, kyla didelë nekontroliuojamo sprogimo rizika. Tuomet ávykis greièiausiai nulemtø dulkiø ðalinimo árenginá ir visà árenginá. Pagal statistikà filtravimo árenginiai ir ciklonai yra átraukti á prietaisø grupæ, turinèià didelæ sprogimo rizikà.

Centrinis dulkiø siurblys ir sprogimo saugumasKaip jau minëta, centrinio vakuuminio valymo árenginio svarba yra sumaþinti antrinio sprogimo rizikà, paðalinant vadinamàjá likuèiø dulkës. Ðis sprendimas, viena vertus, maksimaliai padidina sprogstamàjá ir gaisriná árenginio saugumà, o kitas leidþia sumaþinti iðlaidas, susijusias su proceso árengimo suderinimu su ATEX direktyvos reikalavimais. Vienintelis turëtø atkreipti dëmesá á tai, kad degiøjø ir sprogiø dulkiø atveju centrinio siurbimo árengimas turi atitikti grieþtus ATEX direktyvos reikalavimus.