Kasos aparato keitimas a nauja

Kiekvienas, kuris turi statyti su prekyba ir paslaugomis, yra nustebintas kasoje. Arba tokia prasmë? Ar noriu bûti tokia suma. Kai mûsø abejonës buvo iðsklaidytos ir þinome, kad turime tokià sumà, kyla kitas klausimas. Kokie pinigai man tinka. Pradësime ieðkoti internete. Ir mes þinome dar maþiau.Að pats tai pradëjau. Að susidûriau su tokia problema, að taip pat daug skaitau jiems, að beveik tai þinojau. Að paklausiau mano gydytojo draugo ir viskas buvo aiðki.

Jinx Repellent Magic Formula

Suþinojau, kad visi kasos aparatai turi du numerius. Sam yra unikalus kasos aparato numeris. Todël yra árenginio gamintojas, kuris fiskalizavimo metu ávedë fiskalinæ atmintá. Antrasis numeris yra registracijos punktas. tuo paèiu metu tai yra kompetentingos mokesèiø inspekcijos pateiktas dalykas. Registracijos numeris turëtø bûti skirtas sveikam uþraðymui vietiniame fiskaliniame valginyje, taip pat paraðytas prietaiso darbe. Að jau þinojau, ne kitu numeriu ant gavimo. Taip pat suþinojau, kokie priedai man bus geriausi. & Nbsp; & nbsp; novitus maþas pliusas pasirodë esàs paprasèiausias ir efektyviausias. & nbsp; buvau labai laimingas. Jis ramiai atitiko visus mano lûkesèius. Mano verslui reikalingas fiskalinis árenginys, kuriam galëèiau prijungti kitus elementus. Paaiðkëjo, kad man bereikalingai bijojo, kad neþinau, kokiø pinigø pirkti. Að nusipirkau áranká ir ið karto patikrinau unikalø kasos numerá. Tada paþymëjau registracijos numerá. Mano pinigai buvo paruoðti ðiam dalykui. Prireikë ðiek tiek laiko treniruoti komandà, nei tikëjausi. Geri pinigai reiðkia, kad dirbate su juo „intuityviai“, kad jame nieko sunku. Kai draugas atëjo pas mane ir paklausë, kaip að þinojau, kokià sumà pirkti, galëèiau tik ðypsotis. Ji beveik tapo kasos aparatø specialistu. Ðiandien að þinau, kad mokëdami tokius pinigus internete - mes taip pat gausime profesionalø patarimø ir atsakysime á klausimus, kurie mums trukdo.Viskas, kas nauja, mums „kelia nerimà“ vienu bûdu. Taèiau tokiø techniniø naujoviø formavimas gali duoti daug dþiaugsmo. Jei mums reikia kaþko - nebijokite.