Kasos aparato pirkimas dalimis

Kad parduotuvë galëtø uþdirbti gerai, ji turëtø ne tik pasiûlyti visà prekiø asortimentà ir bûti laikoma patogioje vietoje, bet kartu efektyviai veikti. Prastovos versle arba ilgos eilës keliolika metrø gali veiksmingai atgrasyti klientà, kuris, net jei jis nusprendþia pirkti vienu metu, taip pat galës já iðvengti.

Yra daug veiksniø, turinèiø átakos geram parduotuvës veikimui: geri ir gerai sujungti darbuotojai, prekiø paskirstymas, ðvarumas ir programa, ðiltas ir patogus kasos aparatas, praktiðkai begalinis detaliø kiekis. Jei norime, kad mûsø parduotuvë pasiektø kuo daugiau rezultatø, verta atkreipti dëmesá ir á ðias detales, o parduotuvës kasos aparatai turëtø bûti apibûdinami paprasta paslauga, kad darbuotojas veiktø bute, kaip paprasèiausiai ir tiesiog tarnauti klientui.Darbuotojai turëtø bûti mokomi nuo pat pradþiø, uþuot baigæ daug vandens, tikëdamiesi, kad tai padarys mums. Jie taip pat turëtø bûti naudojami subjektyviai, kad jie galëtø identifikuoti paprastà darbo aplinkà. Tokio identifikavimo stoka gali sukelti situacijà, kad, kai tik mes juos paliksime, jie nustos veikti taip, kaip norëtume. Nepaisant to, asmeninis pasirinkimas yra svarbus: verta ádarbinti darbuotojus, kurie asmeniðkai apibûdina vienas kità. Niekas nëra toks blogas, kaip þenklinimas kaip konfliktai tarp águlos. Nepamirðkite mokyti kiekvieno darbuotojo ið kasos paslaugos.Lentynos su gaminiu turi bûti tiksliai iðdëstytos taip, kad klientai galëtø laisvai pereiti tarp jø ir kad eilëje nebûtø paralyþiuotas srautas. Visa parduotuvës teritorija turëtø bûti organizuojama taip, kad þmonës galëtø þiûrëti - vagysèiø, kurias Lenkijoje vis dar labai daþnai, net stebëjimas ne visada padeda, nes ramybëje negalime uþdrausti klientams pasiekti parduotuvës, pvz., Gaubtu, kuris neleidþia identifikuoti vagio. Nepalikime fiskaliniø kasø be prieþiûros. Taèiau viena moteris visada turëtø gauti kasos veiklà.Taip pat labai svarbu, kad ádarbinimo tvarka bûtø vykdoma. Neámanoma, kad netvarkos sudëtis atsirastø, nëra þinoma, kur jis yra, ant lentynø ir grindø yra dulkiø, o kvapas, kuris yra labiausiai dominuojantis, yra sunku apsvarstyti. Nepamirðkime, kad fiskalinëje sumoje paprastai buvo lengvos monetos, galinèios parduoti likusià dalá klientui ir stebëti ritinio, kuriame paraðytos áplaukos, bûklæ.Kiekvienas parduotuvës savininkas turëtø atsakyti á situacijà, kiek visi ðie klausimai turi átakos finansiniams rezultatams. Graþus ir efektyvus kasos aparatas, o ne viskas - parduotuvë norëtø ir jûsø susidomëjimo.