Kasos saskaita

Ápareigojimas naudoti kasos aparatus yra labai populiarus, o mûsø gidas neabejotinai domins ávairius verslininkus. Kasos aparato pasirinkimas turëtø bûti vertinamas atsargiai, atkreipiant dëmesá á svarbius kasos aparatø ir jø simboliø parametrus. Tada tema nëra lengva. Apskritai kasos aparatas turëtø bûti pasirinktas konkreèiam verslo tipui. Kasos aparatas, kurá pasirinkti?

Pagrindinis kriterijus, leidþiantis pasirinkti gerà finansø ástaigà, yra verslo bûdas, kurio ásigijimas yra bûtina. Fiskalinius árenginius galime padalyti á: kasos aparatus, tarp kuriø mes esame:

Flexa Plus OptimaFlexa Plus Optima - Novatoriðkas makromolekulinës formulës jûsø sànariø sveikatai!

vieno sëdynës kasos aparatai - tai labai didelë kasos aparatø grupë, ðiuo metu prieinama aikðtëje. Tokie naujausioje linijoje esantys kazino, be jokios prasmës, gali susitarti su ávairiais prietaisais, tarp prieðtaringø svorio, brûkðniniø kodø skaitytuvø ar kompiuteriø. Taip pat galite nusipirkti reguliarø fiskaliná kasà, kuris nëra tam tikras. Beveik maþai þmoniø prie kasos prijungia iðorinius árenginius, nors yra tokia galimybë;

kasos aparatai - svarbiausias ðio kasos aparatø modelio aspektas yra jø mobilumas. Juose yra akumuliatorius, popieriaus ritiniø stabilizavimas, kuris apsaugo nuo volø, judanèiø, o kasos aparatas yra perkeliamas ið darbo. Svarbus maþø kasø techninis taðkas yra tai, kad jie yra labai atsparûs prastoms aplinkos sàlygoms arba daug plaèiai ar daug þemai temperatûrai, taip pat greièiau oro drëgmei. Tokiø kasos klaviatûra visada yra pagaminta ið silikono arba gumos, o tai reiðkia, kad ji negali uþtvindyti vidiniø sistemø, esanèiø tokiame kasoje;

sistemos kasos - tai yra kasos aparatø, nukreiptø á visas komercines rinkas, skaièius. Jie gali bendradarbiauti statydami su neðiojamuoju ir uþsienio bilietø kasomis. Jie taip pat yra suderinami su ávairiais prietaisais, kurie skatina pagreitinti vartotojø aptarnavimà, tarp prieðtaringø svoriø ar brûkðniniø kodø skaitytuvø. Ir jie uþima vienintelius piniginius stalèius, kurie dël savo dideliø skyriø leidþia organizuoti pinigus, o tai leidþia lengviau gauti ir investuoti pinigus.

kompiuteriniai kasos aparatai - naujausi kasos aparatai, kuriuose yra kompiuteris su fiskaliniu spausdintuvu ir árengtas monitorius.