Kasos skaieiuokle

Pagal Finansø ministro 2014 m. Lapkrièio 4 d. Potvarká dël kasos aparatø, kai kuriø paslaugø teikëjø dilema - ar geresnis pasirinkimas jø darbui yra kasos aparatas ar fiskalinis spausdintuvas. Iki ðiol daugelis mokesèiø mokëtojø, vykdanèiø ekonominæ kampanijà dël fiziniø asmenø minties, buvo atleisti nuo paskutinio tikslo.

Jis dirbo kaip automobiliø mechanikai, gydytojai, teisininkai, kirpëjai, kosmetologai, vulkanizatoriai, taip pat moterys, teikianèios maitinimo paslaugas. Riba, kuri palengvina prievolæ registruoti elektroninæ apyvartà, tebëra 20 000. Pasak ministro, naujasis reglamentas leis apriboti tikrosios apyvartos slëpimà ir taip sumaþinti pilkàjà zonà.Kasos aparatas yra padalintas á spausdintuvà, nes pagrindinis árenginys yra visiðkai nepriklausomas árenginys, kurá eksploatuoja tik pardavëjas ir kuris skirtas visø rûðiø verslo ar paslaugø veiklai. Jo bazë (PLU laikoma viduje. Patiekalas yra skirtas paslaugø teikëjams ir maþoms bei paprastoms parduotuvëms. Jis taip pat gali sukurti sparèiuose komerciniuose objektuose ir yra labiau rekomenduojamas sistemos kasos aparatas, kuris veikia nepriklausomai arba yra pardavimo sistemos knyga. Kasos aparatø privalumai yra labai maþos pirkimo iðlaidos, puikus modeliø pasirinkimas, pvz., Neðiojamieji. Trûkumai yra ðie: prieigos prie saugojimo lygiø nebuvimas tiesiai ið árankio, galimybës naudotis sudëtingomis nuolaidø sistemomis ir PVM sàskaitø faktûrø iðraðymo stoka.„Novitus bono e fiskalinis spausdintuvas“ negali to padaryti savarankiðkai, jis nori bûti prijungtas prie kompiuterio, taigi, jei eisime á já, pasirûpinsime. Jà valdo kompiuterinë programa, valdanti jà naudojant RS-232 arba USB sàsajà. Spausdintuvai daugiausia skirti dideliems maþmeninës prekybos tinklams, turintiems didelæ prekiø duomenø bazæ (net deðimtys tûkstanèiø produktø. Kitos ðiø árankiø vertës, uþregistruojanèios tà paèià galimybæ iðraðyti PVM sàskaitas faktûras ir svarbià áþvalgà á sandëlio lygá, o savybës yra didelë pirkimo kaina ir norima kompiuterinë knyga.