Kompiuteris kura pasirinkti

Skirtingi darbo bûdai reikalauja skirtingo specializuotos elektroninës árangos.

Èia kalbame ne tik apie kompiuterius, kurie ðiuolaikiniuose laikuose yra reikalingi bet kokioje ámonëje, net ir ðiame maþame viename versle, taip pat apie sudëtingesnæ árangà, pavyzdþiui, kasos aparatus. Visø elektroniniø prietaisø atveju, prieð perkant, gera idëja yra atpaþinti rinkà ir suþinoti, kà ji gali pasiûlyti. Dël didelës konkurencijos kitos bendrovës teikia tà patá su labai panaðia áranga, visiðkai skirtingomis kainomis. Taigi ieðkokite pardavëjø, kurie gali pasiûlyti gerà árangà, daþnai ir populiariø prekiø þenklø, uþ nedidelá pinigø kieká. Fiskalinë spausdintuvo kaina prasideda nuo tûkstanèio iki net keliø tûkstanèiø zlotø. Prieð perkant, turëtumëte apsvarstyti, kokià árangà - kokie parametrai ir funkcijos yra bûtinos skaitymui. Pavyzdþiui, kiti kasos aparatai bus privalomi maisto prekiø parduotuvei, kiti - vaistinei, kiti - parduodant paslaugas. Kai kuriais atvejais verta ir nuspræsti dël papildomos árangos ar kasos aparatø, kurie bendradarbiauja su kompiuteriais. Sëkminga maisto prekiø parduotuvë, verta investuoti á valiutas su brûkðninio kodo skaitytuvu. Taip pat idealus sprendimas yra farmacijos fiskalinis spausdintuvas. Ið serijos, parduodant nedidelá skaièiø paslaugø, nereikia investuoti á papildomà árangà - tik sklandø ir nedidelá kasos aparatà. Kasos aparatø ir kitø elektroniniø prietaisø kainos priklauso nuo jø metodo, dydþio, atliktø funkcijø skaièiaus. Maþi ir subtilûs prietaisai vis dar bus populiaresni nei aukðtos ir sudëtingos, turintys specializuotà programinæ árangà. Verta atpaþinti rinkà prieð perkant ir rasti pardavëjus, siûlanèius maþiausias kainas, bet taip pat atidþiai apgalvoti, ar mums reikia labai sudëtingo (ir brangesnio árenginio. Pirkdami kompiuterius, telefonus, kasos aparatus ar naujus prietaisus turëtumëte prisiminti, kad galite juos suskaièiuoti á savo verslo kursus.

Taèiau tai turëtø padengti tai, kad kai kurie prietaisai gali bûti átraukti tik á nusidëvëjimo sànaudas, ið karto negalite iðskaièiuoti visos ásigytos sumos. Sëkmingai tvarkant kasos aparatus verta þinoti, kad galite gauti iki 90% jø pirkimo iðlaidø kompensavimo.