Liublino kasos aparatas

http://lt.healthymode.eu/perle-bleue-visage-care-efektyvus-rauksliu-kremas/

Netrukus gali pasirodyti, kad þmogus gaus didelæ finansinæ baudà, nes jis neþinojo, kad jis turëjo saugoti fiskalinæ sumà.Dabar reikia ádiegti fiskalinius árenginius novitus deon e & nbsp; tiems mokesèiø mokëtojams, kuriø apyvarta virðys 20 000 PLN. Tai yra daug maþesnë apyvarta nei pastaraisiais metais, o Finansø ministerija paskutiná kartà apribos ðià bazæ, ty kità prekybos sàraðà, kuriame prekybininkai turëtø ádiegti kasos aparatus prieð pirmà pardavimà. Ðiuo metu kiekviename biure ir dirbtuvëje turi bûti privalomas kasos aparatas. & Nbsp; gedimo atveju „kasos aparatas“, nes neturime rezervinio fiskalinio kasos - jis turëtø bûti visiðkai atleistas nuo pardavimo.

Jei mokesèiø mokëtojas neturi fiskalinio kasos, ir jis galëjo já uþimti, jam bus skirta bauda iki 240 dienos tarifø uþ „knygà“ neturëjimà. Dar blogiau, jums gali bûti atimta 90% grynosios pirkimo kainos, atëmus PVM arba atëmus PVM, ir be teisës atskaityti 30% mokesèio, kiek neturite baudos. 240 mokesèiø mokëtojø taip pat bus nubausti uþ nepatikimà knygos laikymà. Ne tik tai, kad jei mokesèiø mokëtojas nerodo ðio sandorio PVM sutartyje, jis taip pat bus baudþiamas iki 720 dienø tarifø, laisvës atëmimu iki 2 metø arba abiem.Jei mokesèiø mokëtojo veikla susijusi su daugeliu transporto paslaugø, skystø dujø paskirstymas, interneto svetainës pardavimas automobiliams, kartu su televizijos ar radijo árangos tiekimu ir pan., Fotoaparato dalys - mokesèiø mokëtojas turi bûti kasos aparatas. Taigi vienas yra, kai jûs gyvenate su brangiøjø metalø gaminiø pristatymu, kai tiekiate kompiuterinius duomenis ar medþiagas, kurias turite naudoti, yra parduodami. Ápareigojimas, neatsiþvelgiant á metines pajamas, taip pat taikomas tabako gaminiø ir alkoholiniø gërimø pardavimui, nepriklausomai nuo PKWIU simbolio su gerais elementais. Tais paèiais metais bus atsiimtas verslininkø, teikianèiø paslaugas þmonëms, neturintiems verslo ir vienkartiniø ûkininkø, darbo kasos aparatas. Su sàlyga, kad visa mokesèiø mokëtojo iðmoka yra dokumentuojama su sàskaita, nurodanèia gavëjà. Bilietø pardavimas ir keleiviø veþimo vietø rezervavimas, kai panaði veikla buvo sukurta paðtu, banke ar panaðiose ástaigose. Tik tiems mokesèiø mokëtojams, kurie 2015 m. Ávykdo ðias veiklas, virðijant subjektyvios iðimties ribà, turi bûti priimami kasos aparatai.