Mados dizainerio kabueio

Ðá ðeðtadiená vyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos demonstravimas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, norinèiø pamatyti, kà dizaineriai padarë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume net atrasti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou liko grieþèiausias komponentas, o pilnumas ávyko be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vaidmenys buvo pagrásti tik draugiðkais ir maloniais audiniais su tamsiomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai nërimo kolekcijoje. Be jø, jie taip pat buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dël naujø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su gerais þiedais, papuoðtais nëriniais ir ðvieþiomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas ypaè kitai kovai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduota daugybë moderniausiø kolekcijø drabuþiø. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus baigtos kitam vaikø namui. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir pozityvius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai atidëjo savo rezultatus aukcionams, o vienà kartà netgi pardavë paèias gamyklas.Bendrovës atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija prie þurnalø prisijungs geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad kompanija turi kompiuteriø parduotuvës atidarymà, kuriame kolekcijos bûtø kitokios nei stacionariø sistemø.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra veiksminga viena ið labiausiai iðsamø drabuþiø gamintojø ðalyje. Ðalyje nëra daug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma geriausiuose siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ðis pavadinimas suteikia kolekcijas bendradarbiaujant su pirmaisiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos turi toká nuostabø pripaþinimà, kad net prieð pradedant parduotuvæ jie jau yra kvalifikuoti ilgomis eilëmis nuo ypatingo ryto. Ðios kolekcijos vyksta ðià ypatingà dienà.Ðio prekës þenklo medþiagos jau daugelá metø yra labai populiarios tarp gavëjø, taip pat ir pabaigoje, kai taip pat ir uþsienyje. Raðydami apie tai nëra teisinga nekalbëti apie ágytà pasitenkinimo galià ir teigti, kad prekës yra geriausios kokybës.

Perþiûrëti mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai chirurginiai drabuþiai