Mados paroda radom 2017

Ðá ðeðtadiená ávyko naujausias vietos drabuþiø gamintojø kolekcijos demonstracija. Renginys pritraukë didþiausià þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai baigë artëjanèiam sezonui, skaièius. Tarp auditorijos galëtume net pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Paroda buvo parengta sunkiausia detalë, ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëtume groþëtis modeliais, pristatanèiais nuostabius, vasaros, rankø darbo drabuþius. Jø sugebëjimams buvo naudojami tik stipri ir subtili audiniai su didelëmis spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, linus ir ðilkà. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, visiðkai paruoðti nërimu. Be jø, pagarba taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su puoðmenimis ir iðsiuvinëti bikini. Dël ðiltø drabuþiø dizaineriai þmonëms siûlë, be kita ko, pinti kepurës su dideliais þiedais, puoðtos nërinëmis ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos jis bando pasiûlyti graþià vestuviø suknelæ, sukurtà ypaè dabartinei kovai. Suknelë buvo skirta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, aukcione buvo parduoti ir kai kurie ið svarbiausiø kolekcijø drabuþiø. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus skiriamos jûsø vaikø namuose. Reikia pabrëþti, kad prekinis þenklas nekantriai palaiko ávairius veiksmingus ir gerus veiksmus. Jos darbdavys jau kelis kartus iðëjo parduoti savo gaminius, o pardavimo objektas netgi buvo apsilankymas vienoje ið gamyklø.Bendrovës atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija pateks á augalus, kurie ðiuo metu yra geguþës mënesá. Be to, jis praneðë, kad bendrovë nori atidaryti internetinæ prekybà, kuri bûtø atsakinga uþ atvirkðtines kolekcijas nei stacionariuose didmeniniuose prekybos centruose.Savo drabuþiø pavadinimas yra paprastas vienas ið ilgiausiø ðalies drabuþiø gamintojø. Ji turi keletà gamyklø tobulame pasaulyje. Joje dirba keletas tûkstanèiø darbuotojø, pirmiausia daugelyje efektyviausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ir vëliau ðis vardas veda kolekcijas bendravimui su pagrindiniais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos daro didelæ sëkmæ, kad nieko prieð pradedant parduotuvæ, tie, kurie jau ryte, juda didelëmis eilëmis. Ðie rinkiniai naudojami tà paèià dienà.Dabartinës ámonës produktai jau daugelá metø naudojasi dideliu populiarumu tarp vartotojø, tiek pasaulyje, tiek uþsienyje. Raðant apie jà nëra paminëta daugybë prizø, kuriuos ji gavo ir kurios ieðko geriausios prekiø kokybës.

prolesan pure

Perþiûrëkite mûsø parduotuvæ: Apsauginë apranga, vienkartinë