Maidytuvo veikimo saugos taisykles

Þinomi árangos gamintojai, kurie gaminami potencialiai nepalankiomis sàlygomis - ypaè tie, kuriems kyla sprogimo pavojus, sukuria juos ATEX sertifikatu. Ðá terminà naudoja tokiø árenginiø pirkëjas rinkoje, kad ásitikintø, jog rezultatai taip pat yra saugûs ir saugûs.

ATEX taisyklësATEX sertifikato gavimas ir nuosavybës lengvumas yra nustatyti Europos direktyvoje 94/9 / EB. 2016 m. Balandþio mën. Ji bus pakeista nauja direktyva 2014/34 / ES.Visi taikytini ATEX nuostatai taikomi su elektros ir mechanine áranga susijusiems klausimams. Kuo daugiau jie elgiasi su daugiau apsaugos sistemø ir árenginiø jûroje, virð þemës ir pavirðiaus.ATEX sertifikatai paþymëti áranga, naudojama energijos kaupimui, perdavimui ir generavimui bei apsaugai. Maðinos ir árenginiai yra mobilûs ir stiprûs. „ATEX“ sertifikatas, skirtas Europos prietaisø pardavimui, suteikia tikrumà - tokie operatoriai ir verslo savininkai, kurie juose dirba, yra graþûs ir funkcionalûs.

FormexplodeFormexplode - Veiksmingas sprendimas raumenų masę be ilgalaikio kankinimo sporto salėje!

Árangos grupësIr dabartinë, ir kitokia - galiojanti direktyva apibrëþia dvi árangos grupes. Pirmoji kokybë yra baldai, rekomenduojami kasyklose. Antroji dauguma - tai bet kokia kita áranga, kurià jie gamina galimai sudëtingomis sàlygomis.Dulkiø iðtraukimo sistemos iðleidimo sistemoseVisø tipø árenginiai, kuriuos rekomenduoja medienos ir daþø produktø gamintojai, turëtø bûti naudojami atex sistemose, kurios yra bendros su atex informacija. Taèiau dël saugumo prieþasèiø gerai þinomos kompanijos pristato toká sertifikatà ir prestiþà. Tokia áranga uþtikrina, kad sprogstamieji miðiniai nebus pavojingi gyvybei. Maðinø parkai, turintys ATEX sertifikavimà, yra veiksmingi ir turi ilgalaiká poveiká.Ðios maðinos sumaþina sprogimo rizikà dulkiø ðalinimo árenginiuose, áskaitant reakcijas ir veiksmus, kurie neabejotinai yra kibirkðtys, akustinë energija arba virðátampiai. Jie sumaþina elektrostatinio iðkrovimo rizikà, kai ir perkaitant árangà.