Metano sprogimas bialszowiceje

Pavadinimas LED avarinis apðvietimas skirtas naudoti avariniuose iðëjimuose ir evakuacijos pasirinkimuose vieðuosiuose pastatuose. Na, vieðbuèiuose, sveèiø namuose ir privaèiuose gyvenamuosiuose namuose bûtinai turi bûti árengti avariniai apðvietimo koridoriai ir evakuacijos sprendimai, taèiau avarinis kaitrinis apðvietimas sunaudoja per daug energijos ir reikalauja avarinio maitinimo ðaltinio ið turtingos baterijos, daþnai papildomai reikalingo atskiram apðvietimo árengimui sukurti avarinis. Dël vestuviø, mûsø rinkoje pasirodë pakankamai stipriø LED, kurie parodë tikrai gerà alternatyvà kaitinamosioms lemputëms.

Minëti elektroluminescenciniai LED diodai sunaudoja keletà kartø maþiau energijos, turi gerà bûklæ ir blogà maitinimo átampà. LED avarinis apðvietimas, be evakuacijos apðvietimo, evakuacijos marðruto apðvietimo, kitø pavojø kelianèiø vietø apðvietimo, panikos apðvietimas graþioje zonoje ir avarinis apðvietimas taip pat turi ypatingà pavojaus erdvæ, t. apðvietimo gedimas. Tokiø blogø formø pavyzdþiai bus kasinëjimai ir knygos su toksiðku ar sprogiu turiniu. Be to, atliekant pareigas greitai besivystanèiose maðinose, bûtina sukurti galimybæ ájungti avariná apðvietimà áprastinio apðvietimo gedimo padëtyje.

Visi avariniai LED ðviestuvai aprûpinti mikroprocesoriaus dizainu ir sujungiami ryðiø magistrale su centriniu sistemos galvute. Didelis ðiuolaikinio LED avarinio apðvietimo sistemos privalumas yra tai, kad paskutinis yra ypaè paskirstyta sistema, o tai reiðkia, kad evakuacijos detalës ir ávairûs sistemos sandëlio árenginiai turi savo átampos ðaltinius akumuliatoriaus struktûroje. Visa LED avarinio apðvietimo sistema yra pagaminta ið centrinio asmens, platintojø ir avariniø apðvietimo ðviestuvø, o ryðys tarp centrinio bloko, skirstytuvø ir ðviestuvø atliekamas dviem laidais.