Monolitine technologija

Ðiuolaikiniais laikais beveik kiekvienà savo egzistavimo dalá sustiprina ávairiø tipø novatoriðki sprendimai ir metodai. Visa tai pagerina ir palengvina kasdiená darbà. Gastronomija yra vienintelë sritis, kurioje mes palengviname árangà, kad palengvintume savo gyvenimà. Tokios árangos gërimai yra mësos pjaustyklë. Ðis gaminys naudojamas tiek namuose, tiek specialioje gastronomijoje, parduotuvëse, tiek ir maitinimo ástaigose. Þinoma, mûsø pjaustytuvo naudojimo tarpusavio priklausomybëje turime bûti graþûs.

Tikriausiai namuose ásigysime universalø pjaustytuvà, kuris taip pat leidþia sumaþinti duonà ar sûrá. Taèiau pasienyje nëra nieko, kad gautø specializuotà árangà. Deðrø skiltelë, kurià mes naudosime bloke, neturëtø uþimti daug erdvës su vientisumu. Didþiausias jos pasireiðkimas yra peilis, kuris veda mûsø darbà. Medþiaga, ið kurios bus pagamintas aðmenys, yra svarbus - geriausia naudoti nerûdijanèio plieno arba titano. Mûsø prietaiso korpusas gali bûti pagamintas ið dirbtinio kûno, kaip ir tiektuvas. Atminkite, kad pjaustytuvas turëtø reguliuoti pjovimo storá. Árenginys, skirtas naudoti namuose, turëtø atrodyti gerai. Dizaino ir novatoriðkø iðëjimø gerbëjai tikrai ras sau tinkamà pjaustytuvà.

Daug daugiau funkcijø turëtø bûti apibûdinamas profesionaliu pleiðto pjaustytuvu, kurá naudos parduotuvës ar maitinimo personalas. Èia aðmenys yra nepaprastai svarbûs - rekomenduojama, kad jie bûtø pagaminti ið chromo anglies plieno. Peilis turëtø bûti geras ir gerai, kad mësa bûtø gerai iðpjauta. Feeder, tai verta, kad bûtø pagaminti ið paprastø. Panaðiai darbas pateikiamas kartu su kûnu - jis turëtø bûti nejudamas ir atsparus, taigi ir plienas ar metalas. Pjovimo gylio reguliavimas yra didesnis. Mes galime gráþti uþ patrauklià iðvaizdà. Profesionalus mësos pjaustytuvas visø pirma turi gyventi ergonomiðkai.