Oro filtras 60mm

„Atex“ dulkiø iðtraukimo arba dulkiø separatoriai, pagaminti pagal atex direktyvà, apsvarsto uþduoèiø filtruoti karðtas dujas, atsirandanèias dël atliekø deginimo. Ðis procesas taupo energijà dël atgautos ðilumos.

Ðiltos, sunkios ir sudëtingos dujos yra pavojingos sveikatai ir aplinkai. Mûsø vienetas siûlo daugybæ vaisiø ir sprendimø, leidþianèiø palikti daugybæ pavojingø ar ðiltø dujø. Karðtos techninës dujos paprastai iðsiskiria degimo sekose ir iðlydytø metalø, labai daþnai geleþies, spalvotøjø ir aliuminio, apdorojime. Karðto dujø filtravimui reikia prieð tai auðinti, iðlaikant auðintuvus ar ðilumokaièius. Ðilumà galima atgauti taupant energijà. Bendrovë siûlo karðto dujø tiekimo sprendimus, be kita ko, tam tikroms parduotuvëms ir procesams: liejykloms, lydymo krosnims, biomasës ðildymo árenginiams ir atliekø deginimui.

Alyvos rûkas yra rizikingas maðinø operatoriø sveikatai, sukelia meno iðkraipymus ir patenka á visà darbo zonà, dël kurios substratas ir sukurti pavirðiai yra slidûs.

Beveik visos apdirbimo operacijos derinamos su tam tikru kiekiu alyvos rûko. Alyvos rûkas yra aerozolis, kuris auga sëkmingai panaudojant vaizdà auðinimo skysèio ar tepimo priemonëje, apdirbant metalus ir dar atskirus plastikus. Problema taip pat yra garavimas ið konteinerio su metalo droþlëmis.

Atsikratyti automobilio iðmetamøjø terðalø leidþiama paðalinti sveèiams rizikà sveikatai ir organizacijas bei ámones iðlaikyti palaimingai.

Automobiliø degimo varikliø áterpimas á atskiras patalpas paprastai sukuriamas iðtraukiant automobilá. Labai sunku suprasti, kiek ilgai automobilio iðmetamøjø dujø koncentracija uþdaroje sistemoje gali bûti toksiðka, kai pradedamas ðalto variklio veikimas. Paskutinë mintis yra vos kelios sekundës.