Oro tarda krokuvoje

Specialiose gamyklose ir darbo biuruose gamybos linijose yra daug dulkiø ir oro tarðos. Ðiandienos ypaè nepalankiose sàlygose þmonës dirba sveikatai, tokios valstybës poveikis daþnai atsispindi vëlesniais gyvenimo metais.

Ðiandien darbdavys, kuris prisimena mûsø sveèiø sveikatà, á tokius apartamentus átraukia dulkiø siurblius ir dulkiø surinkëjus. Ventiliatoriai, minëtos vietos ir dulkiø surinktuvai yra prietaisai, dël kuriø vëdinimas ypaè uþterðtose patalpose yra efektyvus ir gerai. Bûtina þinoti ir þinoti, kad per daug dulkiø ore, turëjau milteliø daþø ar droþliø, gali prasidëti patalpoje, kurioje yra didelë, o ne iðvalyta dulkiø ir oro tarða. Visø rûðiø maiðø ir ciklonø dulkiø surinkëjai, iðtraukimo ginklai ir iðmetamøjø dujø bei mikroschemø iðtraukimo árenginiai yra investicijos, kuriø vertë yra jø vertybë, ðie árankiai yra specialûs patvirtinimai, jie gaminami kartu su „ATEX“ patarimais ir labai tiksliai ágyvendina paprastà reikðmæ visø tipø gamybos salëse. Jø taikymas, visø pirma, yra apsaugos priemonë darbuotojams, pabëgusiems á kenksmingus ir potencialiai sprogius kambarius. Yra dulkiø surinkëjai, kurie tuo paèiu metu paðalina keletà maðinø, pvz., Storio matuokliø, obliavimo, apvaliø pjûklø ir obliavimo maðinø, ypaè baldø namuose, kiti ciklono separatoriai yra pritaikyti sausoms priemaiðoms ið oro iðgauti, taip pat yra dulkiø siurbliai, iðvalantys iðleidþiamàjá orà. Liftai árengiami kaip nuolatinës stotys, nuolat stovinèios visoje salëje, yra árengtos mobiliosios iðtraukimo stotys, kurios siunèiamos á stotá dël sumontuotø ratø arba gyvena maþais, neðiojamais árenginiais. Visi ðie oro ventiliatoriai atlieka tà paèià funkcijà, t. Y. Dulkes ir iðvalo juodøjø medþiagø orà, vëdina uþterðtus kambarius, yra labai naudingi ir turëtø bûti prieinami darbe, o tai sukuria didelæ tarðà. Maiðø dulkiø siurbliai siûlomi kaip vienas elementas, taip pat kaip kombinuoti elementai, arba tuoj pat galite gaminti kelis dulkiø surinkëjus. Daugiau tarðos tokiø árenginiø doziø salëje nori nuo tarðos laipsnio.