Padto neo kasos aptarnavimas

https://susta-f24.eu ArtrovexArtrovex - Novatoriški ortopediniai tepalai nuo sąnarių skausmų!

Jei esate bet kurios prekybos vietos ar maitinimo namø savininkas, labai gerai þinote, kad klientø aptarnavimo greitis yra vienas ið svarbiausiø iððûkiø, su kuriais norëtumëte susitikti. Taèiau jûs niekada nepagalvojote, kad reikðmingas poveikis paskutiniam atributui ne tik atsiþvelgia á uþsakymo rengimo greitá, bet ir á uþsakymo ávedimà á metodà ir ádëti á fiskalinæ valiutà.

Taigi, jei jûsø butas yra standartiniame arba keliuose paþangiuose ar pasenusiuose kasos aparatuose, paskutinis asortimentas þymiai pailgina klientø aptarnavimo laikà, kuris tiesiogiai iðjungia jo uþbaigimà, ir gydymas ið teikiamø paslaugø!Laimei, rinkoje yra dar daugiau galimybiø, o maitinimo pramonë gali pasinaudoti net technologiðkai paþangesniais sprendimais, kurie tiesiogiai susijæ su teikiamø paslaugø grupe! Ir tik su tokia misija, kuri turi planà pagerinti maitinimo paslaugø kokybæ, padedame. Mes galime Jums pasiûlyti paèius labiausiai iðsivysèiusius padavëjo ir bartingo produktus - „Gastro Pos Demo“ programà.Jo iðnaudojimas yra ne tik intuityvus, bet ir labai panaðus á senàjá kasos aparatà, todël darbuotojai nesukels didesniø sunkumø prisitaikant prie ðiuolaikiniø sprendimø! Be to, visa programa veikia lytiniu bûdu, suteikdama praktiðkà ir svarbiausià, daug didesná uþsakymø pasirinkimà. Be to, padavëjo atpaþinimas suteikia didelæ techninæ paþangà ir paprastà naudojimà, nes tai ávedamas tam tikram asmeniui tinkamas kodas, arba dar paprastesnis, naudojant specialià magnetinæ kortelæ.„Gastro Pos“ programa tikrai yra „Turi bûti“, jei ji nori aptarnauti vartotojà pasaulyje didþiausiu lygiu! „Gastro Pos“ yra naudojamas ir vertinamas daugelyje puikiø maitinimo vietø ir puikiø barø! Taigi nemanau, kad uþ akimirkà ilgiau ir kad jûsø vieta turëtø kilti dar labiau!