Rudens mados dou darthelyje

Praëjusá ðeðtadiená buvo parengtas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos pristatymas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kuriems reikëjo patikrinti, kà dizaineriai parengë susijusiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou skaièiuojamas blogiausiu faktu, o visa vyko be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik ðvieþi ir silpni sveikø, spalvingø spalvø audiniai, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai kolekcijose, pagamintose su nërimu. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Ðiltais drabuþiais dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pirmosiomis þiedinëmis sankryþomis, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po ðou buvo pristatytas graþios vestuviø suknelës aukcionas, skirtas ypaè ðiam pasiûlymui. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, kai kurie drabuþiai ið labiausiai nutolusiø kolekcijø buvo parduoti aukcione. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus perkeltos á ðeimos namus. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairius patrauklius ir teigiamus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai statë savo produktus, o kai aukciono objektas buvo netgi apsilankæs vienoje ið gamyklø.Bendrovës atstovas spaudai sakë, kad moderniausia kolekcija pasieks parduotuviø dabar geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë nori sukurti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø populiarûs ne stacionariø parduotuviø kolekcijos.Lenkijos drabuþiø kompanija yra viena ið sunkiausiø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Kiekviename regione yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, tarp jø daugiausiai graþiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kas kiekvienas prekës þenklo laikotarpis sudaro kolekcijas bendradarbiaujant su gerais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, þinoma, yra labai populiarios, kad net prieð apsipirkimà tie, kurie jau ryte juda, eina ilgomis eilëmis. Ðios kolekcijos iðëjo tà paèià dienà.Dabartinës kompanijos produktai nuo daugelio metø yra labai svarbûs vartotojams, taip pat ir uþ jos ribø. Raðydami apie jà nëra paminëta pasitenkinimo galia, kuri sako, jog galai yra aukðèiausia kaina.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Apsauginiai drabuþiai, vienkartiniai medicininiai