Sprogimas ang

Sprogimui bûdinga intensyvi oksidacijos ar skilimo reakcija, kuri lemia greità degiø dujø, garø, degiø skysèiø ar dulkiø ar pluoðtø degimà kûne, dël to padidëja temperatûra ar slëgis kartu su smûgio banga ir akustiniu efektu.

Sprogimas yra visiðkai apibrëþtomis sàlygomis ir gerai, kai degiøjø degalø koncentracija yra iðskiriama grieþtai apibrëþtame intervale, kurá lemia sprogimo riba. Degiosios medþiagos koncentracija sprogimo skyriaus galimybëse nesukels sprogimo. Norint sukurti sprogimà, nurodoma daugiau nei viena energija, kurios iniciatorius gali bûti tokie komponentai kaip kibirkðtys, atsiradusios dirbant maðinoms ir elektros instaliacijoms, árenginiø sudedamosioms dalims, ákaitintoms á labai aukðtà temperatûrà, atmosferos ir elektrostatinës iðkrovos. Ði energija vadinama maþa uþdegimo energija ir yra vadinama labai subtilia kondensatoriaus energija elektros grandinëje, kuris gali sukelti miðinio uþsidegimà ir liepsnos plitimà bandymo sàlygomis. Apsaugos nuo sprogimo átaisai yra sprogimui atsparûs árankiai, skirti publikuoti ypaè sprogimo pavojaus zonose.

Maþiausios uþdegimo energijos vertë yra parametras, kuris ávertina sprogimo pavojø, kuris kyla ið tam tikroje srityje esanèiø ðaltiniø, pavyzdþiui, elektriniø ir elektrostatiniø kibirkðèiø, kibirkðèiø, atsirandanèiø dël talpiniø arba indukciniø elektros grandiniø, taip pat mechaninës kibirkðèiø.

http://lt.healthymode.eu/spartanol-mases-kondicionieriai/

Kuras nori turëti kontaktà su oksidantu, o degimo pradþia reikalauja iniciatoriaus. Blogiau yra pradëti dulkiø sprogimà nei dujø sprogimas. Dujos áterpiamos á atmosferà spontaniðkai dël difuzijos, o mechaninis maiðymas yra naudingas dulkiø debesis. Sprogimo vietos sumaþinimas skatina sprogimo smurtà, o sëkmës sëkme yra laikomas jos kûrimo veiksniu. Tarp dujø, oksidantø yra tikriausiai vietoj deguonies, pvz., Fluoro. Skystis, kurie yra oksidatoriai, apima Perchloro rûgðtis, vandenilio peroksidas ir kietøjø medþiagø oksidatoriai yra: amonio nitratas, metalo oksidai. Degalai visø pirma yra visi skysèiai, dujos, taip pat kietosios medþiagos.