Vestuvio mados dou

Ðá ðeðtadiená baigësi paskutinës vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pasirodymas. Renginys pritraukë didþiulæ dalá þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Paroda buvo sukurta jauniausiame elemente ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie panaudojo visiðkai ramus ir subtilus audinys su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Didþiausià áspûdá padarë mûsø þurnalistai, turintys erdvius, spalvingus maxi sijonus, visiðkai paruoðtus nërimu. Be jø, juos taip pat paveikë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukë su frills ir siuvinëtais bikini. Dël naujø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didþiuliais þiedais, papuoðtais nëriniais ir graþiais gëlëmis.Po parodos jis stengiasi pasiûlyti graþià vestuviø suknelæ, daþnai pasiruoðusià naujai kovai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuriam reikëjo likti anonimiðkai. Be to, taip pat buvo parduota daug naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus skiriamos jûsø naðlaièiui. Bûtina pabrëþti, kad pavadinimas labai remia ávairius labdaros ir turtingus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pasiûlë savo produktus parduoti, o tada pardavimo objektas buvo net apsilankymas jø gamyklose.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausias kolekcijas ateis ámonës ðiandien geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas planuoja atidaryti interneto verslà, kuriame bûtø galima rinkti kolekcijas, iðskyrus stacionarias ámones.Vietinis mados þenklas yra vienas rimèiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Ji turi keletà gamyklø pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugelyje geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà kompanija nori rinkti vienybæ su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, þinoma, yra labai populiarios, kad prieð atidarant parduotuvæ tie, kurie ryte renkasi sau ilgas eiles. Ðios kolekcijos yra ðios dienos.Ðio árenginio poveiká vartotojai daugelá metø vertina tiek ðalyje, tiek uþsienyje. Raðymas apie jà neatrodo daugelio pasitenkinimo, kurá jis gavo, ir kà jie sako, kad straipsniai yra aukðèiausios kainos.

Þiûrëkite savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Ðèecine