Viedojo pirkimo logistikos sistema

Jokia didelë paslaugø ámonë negali veikti be efektyvaus logistikos skyriaus. Priklausomai nuo energijos profilio, ðios srities tvarka apims ávairias gyvas làsteles: sandëliavimà, transportavimà, planavimà ir pirkimà. Didelis informacijos kiekis, siunèiamas per ðá procesà, verèia jus laimëti su IT sprendimais. Visø pirma logistikos srities IT infrastruktûra: elektroninë áranga, kompiuteriø tinklai, GPS imtuvas ir profesionali programinë áranga, kuri gyvena kaupiant visas þinias.

Ðiuo metu ji retai priima baltàsias sàskaitas ir jas keièia elektroninëmis versijomis. Todël svarbu naudoti internetà arba tik vidiná tinklà kompanijoje, kuri leis trumpai perduoti duomenis. Programinës árangos, kuri sëkmingai naudojama logistikoje, pavyzdys yra „wms“ saugojimo metodas. Jo tikslas - pritaikyti visus procesus, kurie vyksta dirbant gaminio sudëtyje. Ði sistema taip pat teikia iðsamià reklamà sandëlio bûklës taðke, ir specialiø prietaisø dëka galite patikrinti, kur yra bet kokia produkto grupë. Kitas „wms“ saugojimo sistemos privalumas yra tai, kaip darbuotojas raðo etiketæ, kuri bus priskirta konkreèiam elementui. Ði etiketë tikriausiai turi daug papildomos informacijos, o jos prisiëmimas egzistuoja automatizuotose sumose dël to, kad nëra sukurta specialistø. „WMS“ sistema leidþia ir kiekybiðkai kontroliuoja, kad tikrinama, ar uþsakytas ir pateiktas asortimentas atitinka faktiná laikotarpá. Taip pat galite planuoti prekiø siuntimà taip, kad jis bûtø kuo trumpesnis. Renkantis gerà „wms“ saugojimo metodà, reikia paþymëti, kad ji vertins galimybæ importuoti ir eksportuoti informacijà ið ávairiø ámoniø palaikanèiø sistemø. Informacinës technologijos ðiuo metu yra pagrindinë ámonës logistinio vaidmens reikðmë. Ðie sprendimai yra visiðkai veiksmingi logistikos sandëliuose, kuriuose prekiø judëjimas yra veiksmingas ir tuo paèiu metu siunèiamas ir priimamas asortimentas. Todël norint, kad kiekvienas procesas vyktø gerai, tai buvo koordinuota vertë, pasiekta ið „wms“ metodo.