Vieneto finansinis planas

„Enova“ programa yra finansø ir apskaitos komanda, kuri turi bûti visapusiðka apskaitos ir ûkio ámonë. Ði paslauga daþnai naudojama dokumentø áraðymo, ðio katalogo siuntimo, informacijos rengimo, dabartiniø ir periodiniø ataskaitø rengimo srityje.

„Enova“ programa leidþia, be kita ko, paleisti interneto svetainæ, kurioje yra deponuoti þurnalistø. Be to, tai suteikia galimybæ uþregistruoti PVM uþ pirkimus ir pardavimus. Be to, tai suteikia galimybæ dokumentuoti dokumentus. Kalbame apie dokumentus, kurie nëra sàskaitos faktûros - pavyzdþiui, banko ataskaitos, memorialai, importo dokumentai, grynøjø pinigø ataskaitos ar darbo uþmokestis. Ði programa taip pat suteikia galimybæ palyginti likuèius ir apyvartà. Jis taip pat leidþia atsiskaityti su klientais ir galvoti apie mokëjimus. Tai, kad „enova“ programa suteikia galimybæ áraðyti valiutø atsiskaitymus, nusipelno pagalbos. Tai daroma kartu su valiutø kursø lentele, taip pat valiutø keitimo skirtumø automatiniu skaièiavimu ir áraðymu.Naudodamiesi ðiomis programomis tinklapis leidþia jums juos suskirstyti á tam tikro tipo dokumentø dekretus. Dokumentø áraðai bus nusipirkti uþ jø automatiná skelbimà á svetaines. Programoje yra daug paprastø PVM áraðø. PVM gali bûti apmokëtas tiek grynaisiais pinigais, tiek pagal kaupimo principà. Programa taip pat suteikia jums galimybæ atlikti grynøjø pinigø ir banko ataskaitas. Be to, jis pirks nuotraukos nuotraukas ir apyvartà. Tai suteikia galimybæ apibrëþti ámonës balansus.Dabar programa yra prieinama dokumentuose, leidþianèiuose atsiskaityti su partneriais. Pirmiausia kalbu apie þmones apie palûkanø pastabas, priminimø laiðkus, pervedimus, balanso patvirtinimus.„Enova“ programa skirta remti þmogiðkøjø iðtekliø administravimà. Tai labai platus funkcionalumas, kuris vis dar pleèiasi, todël jis sëkmingai naudojamas sëkmingai veikianèioms ámonëms. Apibendrinant, „enova“ programa yra puiki finansø ir apskaitos sistema.