Ypae pavojinga sveikata ir sauga

Sveikata ir sauga - tai sprendimai, kuriø negalima vertinti nepakankamai. Ypaè kai darbo vietoje yra ypatinga rizika, pvz., Pavojus sprogimo vietose. Ðiuolaikiniame pavyzdyje visada yra sàmoningas apsaugos ir profesinës higienos principø laikymasis.

Taèiau uþ jo sveèias apsvarstys galimybæ pradëti darbà - darbo vieta turi bûti laikoma pakankamai saugia. Tai vienas svarbiausiø klausimø, kuriuos kompetentingas dizaineris atlieka ðiuose dalykuose, o árengimo planavimo metu turëtø bûti numatytas árenginio naudojimo ateityje tikslas, naudotinø medþiagø rûðis ir daugybë darbo sàlygø. Atitinkamo draudimo ir árangos atranka neleidþia optimizuoti bendrøjø sàlygø ir visiðkai panaikinti uþsidegimo ðaltinius, kurie gali kilti dël elektrinës árangos zonos ðalyje.

Kitas bûtinas elementas, susilieèiantis su saugumu, yra áspëjimo priemoniø naudojimas. Tokià funkcijà atlieka, be kita ko, akustiniai signalizavimo átaisai (skirtingai garsai, kurie garsiai ir aiðkiai iðreiðkia pavojø ar trikdo prietaiso pakeitimus. Tipiðkas sirenos triukðmas yra unikalus áspëjimo apie pavojø atsiradimo bûdas. Specializuotø parduotuviø rinkinyje taip pat galima rasti signalizatoriø, daugialypiø sirenø, pyptelëjimø ir gongø. Taip pat yra modeliø, kurie, be garso signalo, naudoja ðviesos sprendimus - ðiuo atveju sinchronizuotas garso ir ðviesos derinys áspëja apie pavojø.Tai turëtø bûti ir pagalvoti apie tai, kad darbdaviui tenka kompetencija ir atsakomybë teikti darbuotojams technines ar organizacines apsaugos priemones kartu su r.m.a.